http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4992

先随便求一个n的原根r,然后n的原根就是 ,这里
原根的求法见 数论小记——原根、离散对数及 N 次剩余
有关上述定理的证明细节请参考《初等数论及其应用》9.1节。

(只贴出与题目有关的代码,宏定义见 GitHub

const int mx = 1e6 + 5;

int phi[mx];
void get_phi()
{
  int i, j;
  Forr(i, 2, mx) if (!phi[i]) Forrr(j, i, mx, i) {if (!phi[j]) phi[j] = j; phi[j] -= phi[j] / i;}
}

bool is_power_of_p(int n)
{
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
  {
    if (n % i) continue;
    do n /= i;
    while (n % i == 0);
    return n == 1;
  }
  return true; // n本身就是质数
}

bool has_primitive_root(int n)
{
  if (n == 2 || n == 4) return true;
  if (~n & 1) n >>= 1;
  if (~n & 1) return false;
  return is_power_of_p(n);
}

vector<int> factors;
int get_factors(int n)
{
  factors.clear();
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
  {
    if (n % i) continue;
    factors.PB(i);
    do n /= i;
    while (n % i == 0);
  }
  if (n > 1) factors.PB(n);
  return factors.size();
}

int get_min_primitive_root(int n)
{
  if (n == 2) return 1;
  int m = get_factors(phi[n]), i;
  for (int r = 2;; ++r)
  {
    if (gcd(r, n) > 1) continue;
    For(i, m) if (pow(r, phi[n] / factors[i], n) == 1) break;
    if (i == m) return r;
  }
}

int primitive_roots[mx];
int get_primitive_roots(int n)
{
  if (!has_primitive_root(n)) return -1;
  int r = primitive_roots[0] = get_min_primitive_root(n);
  if (phi[n] <= 2) return 1;
  primitive_roots[1] = pow(r, phi[n] - 1, n);
  int cnt = 2, m = phi[n] >> 1, i;
  Forr(i, 2, m + 1) if (gcd(i, phi[n]) == 1) primitive_roots[cnt++] = pow(r, i, n), primitive_roots[cnt++] = pow(r, phi[n] - i, n);
  sort(primitive_roots, primitive_roots + cnt);
  return cnt;
}

int main()
{
  get_phi();
  int n;
  while (~SI(n))
  {
    n = get_primitive_roots(n);
    if (~n) {PA(primitive_roots, n);}
    else PI(-1);
  }
  return 0;
}

Comments

comments powered by Disqus